Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ösztöndíj Pályázatok 2010

2010.09.09
HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS ÖSZTÖNDÍJAK

A 2010/2011. TANÉV ŐSZI SZEMESZTERÉBEN

A Hallgatói Juttatások és Térítések szabályzata (a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5/D melléklete) alapján a 2010/2011. tanév őszi szemeszterében a Szent István Egyetem GTK Budapesti Képzési Helye (Továbbiakban: Intézet) hallgatói az alábbi támogatásokban részesülhetnek:

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye Diákjóléti Bizottsága pályázatot hirdet Rendszeres Szociális Ösztöndíj elnyerésére.
A pályázat célja:

A szociálisan hátrányos helyzetű, szociális juttatásra jogosult, nappali tagozatos egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése. A támogatást elnyerő hallgatók a Diákjóléti Bizottság által meghatározott összeget kapnak havi rendszerességgel, egy szemeszter időtartamára. 
Az 51/2007-es kormányrendelet alapján szociális juttatásra jogosult hallgató az, aki államilag támogatott képzési formában vesz részt. 
Pályázhatnak:

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye nappali tagozatos, államilag támogatott aktív hallgatói. Egy hallgató csak egy pályázatot adhat be, képzés számától függetlenül. 
Pályázat (adatlap és igazolások) beadási határideje: 
2010. szeptember 27-én 12 óráig a Tanulmányi Osztályon Győr Hajnalkának.
Pályázat bírálása: 2010. október 1. - 8.30
Fellebbezési lehetőség:
Fellebbezést benyújtani írásban, 2010. október 15-én 11.00-ig a BKH Tanulmányi Osztályán kizárólag eljárási hiba esetén lehetséges. Értesítés a döntésről legkésőbb 2010. október 22-én.
 
ALAPTÁMOGATÁS 2010 - (HAMAROSAN)
 
A tavaszi szemeszter ösztöndíj kereteinek felosztásáról, a pályázatok elbírálásáról az Intézet Diákjóléti Bizottsága
2010. október 1-i ülésén dönt.

 


PÁLYÁZATOK, ÖSZTÖNDÍJAK

Az Országgyűlés elnöke és a Külügyminiszter ismét meghirdette a
*"Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban"* című
pályázatot, amelynek teljes szövege az Országgyűlés honlapjáról
letölthető a http://www.mkogy.hu/palyazat/index.htm címen.

 

Rendkívüli szociális ösztöndíj

 Az államilag támogatott hallgató szociális helyzete váratlan romlásának mérséklésére adható, amelynek alapja az ösztöndíjkeret 2%-a.

Az ösztöndíj (segély) kérelemre adható, melyet nyomtatott formában, az ok (pl. betegség, haláleset) megjelölésével a tanulmányi ügyintézőnek lehet beadni.

 A segély odaítéléséről és mértékéről a Diákjóléti Bizottság a pályázat benyújtását követő tíz munkanapon belül dönt. A kifizetésről pedig a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedik.

A pályázat benyújtása az illetékes tanulmányi ügyintézőnél folyamatos.

  TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ


A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamra adható. Tanulmányi ösztöndíjban az egyetem államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összegét. A tanulmányi ösztöndíj lehet:

 • tanulmányi alapösztöndíj,
 • tanulmányi teljesítmény-ösztöndíj.

A tanulmányi ösztöndíjkeret alapösztöndíjra ill. teljesítmény ösztöndíjra történő felosztása az Intézet Diákjóléti Bizottságának (DJB) jogköre.

Az Intézetbe beiratkozó hallgató a beiratkozást követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

Tanulmányi teljesítmény-ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, akinek a tanulmányi eredménye meghaladja a szak átlagát, de legalább eléri az alapösztöndíjra jogosító átlagot. Az alapösztöndíjra jogosító szakátlagot ill. a kifizetésre kerülő ösztöndíjak összegét a DJB határozza meg. Tanulmányi ösztöndíjra pályázatot nem kell benyújtani.

A tanulmányi teljesítmény-ösztöndíjat a tanulmányi eredmény alapján karonként és szakonként kell meghatározni a tanulmányi átlag 0,01 egységére jutó érték alapján. Ezt a DJB számítja ki, és úgy állapítja meg, hogy az adott szakon belül az azonos tanulmányi eredményt elérő hallgatók azonos tanulmányi teljesítmény-ösztöndíjban részesüljenek.

Fontos, hogy az egyetemről, illetve egyetemen belül más karról, vagy szakról az államilag támogatott képzésre átvett hallgató az első félévében csak tanulmányi alapösztöndíjban részesülhet. Ugyanez vonatkozik arra a hallgatóra is, aki korábban más egyetemen folytatott tanulmányokat, vagy bármely okból megszakadt tanulmányait folytatni kívánja.

Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj

Az Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére, pályázat alapján, meghatározott időre adható, havonta folyósított, nem kötelező juttatás.

Az Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíjban részesülhet az Intézet minden teljes idejű alapképzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatója.

Az Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj az Intézet teljesítmény alapú ösztöndíjkeretének 3%-a mértékéig azoknak a hallgatóknak adható, akik

 • - kiemelkedő TDK tevékenységet,
 • - eredményes demonstrátori munkát,
 • - aktív hallgatói önkormányzati tevékenységet,
 • - folyamatos közművelődési, sport vagy érdekvédelmi munkát végeznek.

Az ösztöndíjat igényelheti a hallgató, javasolhatja az Intézet vezetője, a hallgató tanulmányi ügyintézője, a hallgatói önkormányzat elnöke, sportegyesület vezetősége.

Az ösztöndíjra írásban lehet pályázni és/vagy javaslatot tenni.

A beérkezett pályázatokat a Diákjóléti Bizottság
2010. október 1-i ülésén bírálja el.

A pályázatot / javaslatot 2010. szeptember 27-én 12.00 óráig Győr Hajnalka tanulmányi előadónak lehet leadni.

Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj az államilag támogatott hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult és:

a)   fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászorult (fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll), vagy

 • b) hátrányos helyzetű (középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt) és a kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője/szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte/fejezték be sikeresen*, vagy akit tartós nevelésbe vettek,

c)   családfenntartó (legalább egy gyermeke van, vagy aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult), vagy

d)   nagycsaládos (legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja), vagy

 • e) árva (25 évnél fiatalabb, mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe).

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult és:

 • a) hátrányos helyzetű (középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt), vagy
 • b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • c) félárva (25 évnél fiatalabb, egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe).

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-aamennyiben a hallgató - a külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatási rendje szerint - az Oktatási és Kulturális Miniszter által adományozott miniszteri ösztöndíjban részesül.*

Nem jár rendszeres szociális ösztöndíj annak a hallgatónak

 • ­ akinek a hallgatói jogviszonya szünetel,
 • ­ akinek hallgatói jogviszonya a képzési követelményekben előírt időszakot meghaladta.

A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni

 • a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX törvény (a továbbiakban: TBJ) szerinti, a hallgató által is lakott közös háztartásban élők számát és jövedelmi helyzetét×,
 • b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
 • c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a TBJ szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit,
 • d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételét,
 • e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
 • f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számára, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számát,
 • g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.

A fogyatékosságot, hátrányos helyzetet, családfenntartó, nagycsaládos ill. állami gondozott státuszt, árvaságot, félárvaságot valamint a fenti felsorolás a) - g) pontjait igazoló hivatalos dokumentumok a pályázat kötelező mellékletét képezik!

 • A rendszeres szociális ösztöndíj-keret felosztásáról a beérkezett pályázatok alapján a Diákjóléti Bizottság 2010. október 1-i ülésén dönt.

A pályázatot (kitöltési útmutató ), a hivatalos igazolásokat (jövedelemigazolás ) tartalmazó mellékletekkel együtt, 2010. szeptember 27-én 12.00 óráig Győr Hajnalka tanulmányi előadónak lehet leadni.

* Az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint.

*   51/2007. Korm. Rendelet 26. § alapján.

×   A jövedelem számításakor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig, az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást a DJB-nek kötelező figyelembe kell venni.